02191030785

انتقادات،پیشنهادات و ارتباطات مردمی

انتقادات و پیشنهادات

این فرم به صورت هفتگی توسط خود مدیریت مجموعه برسی و پیگیری ان تضمین میگردد
کاملا اختیاری و درصورتیکه مایل هستید با شما در تماس باشیم
کاملا اختیاری و در صورتیکه نیاز هست با شما در تماس باشیم
آیا مایل به دریافت تماس/پیام هستید؟
دانستن موضوع به حل تعارضات و پیگیری سریعتر کمک میکند
عنوان درخواست به ما کمک میکند تا فهم بهتری از مضوع داشته باشیم
نحوه جبران خسارات احتمالی
درصورتی که خسارتی یا نارصایتی از طریق سیمون برای شما ایجاد شده است مایل هستید چگونه جبران شود ( بنا بر قوانین ذکر شده در بخش"درباره شرکت ما" واقع در منو بالایی سایت برای جبران خسارات ابتدا باید وجود و کیفیت ان آن به طرق ذکر شده احراز گردد)